Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny Stada Poland Sp. z o.o. odnośnie przetwarzania danych osobowych w celu zbierania zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych oraz zbierania zgłoszeń dotyczących incydentów medycznych

1.Administratorem Pani/Panadanych osobowych jest STADA Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie, Al. 3 Maja 6, 05-501 Piaseczno; KRS: 0000194533; NIP: 123-10-13-701, Regon 015667899; telefon: +48 22737 79 20; e-mail: sekretariat.pl@stada.com(„Administrator”).

2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w jednym z następujących celów:

–w przypadku produktów leczniczych dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu odpowiedzialnego STADA Arzneimittel AG z siedzibą w Bad Vilbel w Niemczech w związku ze zgłoszeniem podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

–w przypadku wyrobów medycznych dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania ustawowych obowiązków Stada Poland jako wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela w związku ze zgłoszeniem incydentu medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w zw. z art. 6 ust. 1 lit.c RODO.

3.Podanie dodatkowych danych kontaktowych nie wskazanych w przepisach prawa (np. adresu e-mail) przetwarzane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie prawidłowego kontaktu z osobądokonującą zgłoszenia w celu ewentualnego uzupełnienia zgłoszenia

4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w powyższym w celu mogą być: podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nie czynności technicznych (np. serwis systemów IT i oprogramowania) oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem.

5.Podanie danych osobowych przez osoby zobowiązane do dokonywania zgłoszeń działań niepożądanych, jak również incydentów medycznych jest obowiązkowe i wynika z właściwych przepisów: ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (w zakresie produktów leczniczych) oraz przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (w zakresie wyrobów medycznych). W przypadku pozostałych osób podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania zgłoszenia.

6.Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowychpoza obszar Unii Europejskiej.

7.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w powyższym celu będą przetwarzane w szczególności aż do wygaśnięcia obowiązków w zakresie przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.

8.Ma Pani/Pan prawo: żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.

9.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: dane.osobowe@stada.com.

10.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

11. W każdej chwili i bez podania przyczyny ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez Stada Poland Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych.

W każdej chwili i bez podania przyczyny ma Pani/Pan prawo do żądania usunięcia swych danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,

c) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw do przetwarzania,

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

Stada Poland sp. z o.o. deklaruje, że w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowania.